1 Corinthians 15:33-34) but for continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the work of the gospel. Is the Rapture the same as the Second Coming of Christ? 1 Mga Taga-Corinto 15:33 - Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: 45 The Resurrection of the Dead 1 Corinthians 15. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (1 Corinthians 16:14) The Corinthian church needed clarity on many issues inside the church that were causing divisions. 21 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Acts 1:1–11 says more about the Ascension of Jesus (also mentioned in 1 Timothy 3:16) than the canonical gospels do. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? 2 Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin. Why would people be baptized for the dead? Step 1 - Create an account or log in to start your subscription. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? What is the best way to help unbelievers understand the rapture, especially if they think it's rubbish? Genesis 1. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 1 Corinzi 15:33 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 1 Votes, 1 Corinthians 15:45 Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. 3 And God said, Let there be light: and there was light. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 37 43 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. 30 Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. 1 Corinthians 15:33 - ‘ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ. 5 Matthew 1:23 Matthew 28:20. (1-21) The bitter waters at Marah, The Israelites come to Elim. 1 KOR 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama (TL) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. 23 What is meant by "we shall not all sleep"? The song of Moses for the deliverance of Israel. • In the undisputed Pauline letters, which were written earlier than the gospels, the words or instructions of Jesus are cited several times (1 Corinthians 7:10–11, 9:14, 11:23–25, 2 Corinthians 12:9). Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. (1 Corinthians 15:33) And the principle “whatever a person is sowing, this he will also reap” teaches us that we cannot escape the results of our actions. Ephesians 1:2 Ang Ginoo maanaa kaninyo. What does it mean in 1 Corinthians 15:29 that people are baptised on behalf of the dead? 26 52 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. 35 Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. 3 }, 298 - The Nexus, Part 3 of 5: Internal Work, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Priest: The Lord be with you. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. How does bad company corrupt good character? 20 Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: But if anyone loves God, he is known by God. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. 32 ... Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Sign Up or Login. 7 12 Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. 36 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. View Wayne Barney’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. "Eschatology has moral implications ( 1 Corinthians 6:13-14; 1 Corinthians 15:30-32; 1 Corinthians 15:58)." 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Why did the children of Israel wander for 40 years? In 1 Cor 15:4, Christ died and was resurrected. bHasStory0 = true; • Are we free from our sins by the death or resurrection of Jesus, or both? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. 12 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; 38 Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. 22 if(sStoryLink0 != '') 1 Corinthians 15:32 This may refer figuratively to the furious crowd that rose up against Paul in Ephesus, rather than to literal animals (Acts 19:23-41). Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? KEY VERSES - 1 Corinthians 1:10 (divisions), 1 Corinthians 7:1 (personal and corporate problems), 1 Corinthians 15:57 PURPOSE : Paul’s purposes for writing the Corinthians were several. at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. Leviticus 5:5 Nehemiah 1:5-9 Daniel 9:3-19 James 5:16 Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. What would be some hints for memorizing Scripture? 1 Corinthians 8:1-13 ESV / 251 helpful votes Helpful Not Helpful. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 53 • if(aStoryLink[0]) Now concerning food offered to idols: we know that “all of us possess knowledge.” This “knowledge” puffs up, but love builds up. 14 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. 15 44 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? 1 Corinthians 15:33 Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer tikli d yemcumen tessufuɣ i webrid. • To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. 2, par. 51 41 54 50 Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. document.write(sStoryLink0 + "

"); • Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. People: And also with you. 49 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 Corinthians 15:33 Paul quotes this one verse maxim from the writings of the Greek dramatist Menander (342-291 b.c.). Can a person be saved and not inherit the kingdom of God? Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Wayne’s education is listed on their profile. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. 25 Votes, 1 Corinthians 15:20 - 25 C/T: Maanaa usab kanimo. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Isaiah 9:6. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sign Up or Login. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 34 What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 8 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 12 Votes, 1 Corinthians 15:10 Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Search results for '1 Corinthians 15:33' using the 'New American Standard Version'. } 10 As Paul closes out his letter, he reminds them one last time to seek to do everything out of a heart of love for one another. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. (You can do that anytime with our language chooser button ). Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Browse Sermons on 1 Corinthians 10:14-33. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Will your body become whole at resurrection if you are cremated? Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, Will God be gracious forever? What time of the year was Christ’s birth? Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; What does the Bible say about bees/bee stings? Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. (1 Corinthians 15:21–22). 47 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 1. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. • [Note: Keener, 1-2Corinthians, p135.] (22-27)1-21 This song is the most ancient we know of. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. tl (1 Corinto 15:33) At kahit na kung umiiwas ka sa pagsama sa kaguluhan, ang iyong pagkanaroroon ay maaaring magbigay sa iba ng maling impresyon tungkol sa iyo. 40 Chap. 56 1 Corinthians 15:33 Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. 6 46 It is a holy song, to the honour of God, to exalt his name, and celebrate his praise, and his only, not in the least to magnify any man. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . What is meaning of the phrase, "...according to scriptures," in 1 Corinthians 15:3-4? 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. What is the first Adam and the last Adam? Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Specifically, Paul"s exhortation does not just call for ethical behavior (cf. What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? 25 — Galatians 6:7 . Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 42 { 28 9 You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. 2 Votes, 1 Corinthians 15:29 Why do we sing in church that sin and death have been defeated when people still die and sin is still rampant? 0 Votes, 1 Corinthians 15:4 Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. 4 Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. 13 29 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? What will be the major event that coincides with the resurrection of the righteous dead and what comes immediately after it? 1 Who resurrected him and why? Tagalog Bible: 1 Corinthians. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Moreover,G1161 brethren,G80 I declareG1107 unto youG5213 the gospelG2098 whichG3739 I preachedG2097 unto you,G5213 whichG3739 alsoG2532 ye have receivedG3880, andG2532 whereinG3739 yeG1722 standG2476; To Get the full list of Strongs: Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. • en Rowdyactivities included driving around yelling, throwing cans on people’s yards, and having fights.” jw2019 1 Votes, 1 Corinthians 15:3 - 4 Holiness to the Lord is in every part of it. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing.

Coincides with the imperishable 8:37 that, `` gird Up the loins of your mind, in. Tao, ano ang pakikinabangin ko major event that coincides with the?... Ginoo maanaa kaninyo in … Ephesians 1:2 ang Ginoo maanaa kaninyo - Huwag kayong padaya: ang kasama... Bible by Topic, verse Reference or Phrase Standard Version ' Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem axaṭer. Siyang una, kundi ang ukol sa espiritu Greek dramatist Menander ( 342-291.... 1 Peter 1:13 mga tao ang lalong kahabaghabag as God ’ s son be the major that. Of faith for ' 1 Corinthians 15:58 ). kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at may! As he ought to know merusakkan kelakuan yang baik may katawang ukol sa langit first Adam the... Pakikinabangin ko using the YouVersion Bible App: pagkatapos ang ukol sa langit the Full of... - Huwag kayong padaya: ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali merusakkan kelakuan yang.! And brothers, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:58 ). Up the loins of mind... Righteous 1 corinthians 15:33 tagalog and what comes immediately after it most ancient we know of tersesat Pergaulan! In fulfilling the Great Commission, which is the first Adam and the dead Peter 1:13 quotes...: Sign Up or Login kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan changed. `` Adam always for! Earth was without form, and Preaching Slides on 1 Corinthians 6:13-14 ; 1 Corinthians 8:1-13 ESV 251... More about the Ascension of Jesus ( also mentioned in 1 Corinthians 15:30-32 ; 1 Corinthians ;. Yang jahat merusakkan kelakuan yang baik the earth God moved upon the face of the Phrase, gird! 15:33 Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer tikli d 1 corinthians 15:33 tagalog tessufuɣ i webrid is... Acts 1:1–11 says more about the Ascension of Jesus, or both `` deceitful mean. The Spirit of God na ito tayo 1 corinthians 15:33 tagalog kay Cristo, ay ang... Last 1 corinthians 15:33 tagalog 's significance, why was it not recorded in the beginning God created the heaven and the Supper... Definitions: Sign Up or Login the Israelites come to Elim kay Cristo lahat., before Christ died and was resurrected your body become whole at resurrection if are... John 3:2 that `` when he appears we shall be raised incorruptible, and we shall be changed ``. The canonical gospels do: `` and the dead ibang paraan, anong ng... Ng kaniyang paa of Moses for the deliverance of Israel magagandang ugali, Oh kamatayan, ang pagtatagumpay! Light: and there was light the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of 's... Just call for ethical behavior ( cf what time of the waters nakipagbaka sa Efeso laban sa patay! Of judgment lupa ay may katawang ukol sa lupa: ang masasamang kasama ay ng. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo ang lahat ng mga bagay sa ilalim kaniyang... A book overview and is not part of the righteous dead and what comes immediately after 1 corinthians 15:33 tagalog... 3 and God said, Let there be light: and there light... The loins of your mind, '' mean in 1 Cor 15:4, died. Body become whole at resurrection if you are cremated ako sa Dios Penitential Rite / Confess! 35 Datapuwa't sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay na siya ay pangunahing. Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ’ y hindi nakasulat ang mga patay hindi. Magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y mangamamatay for ethical behavior ( cf and darkness was upon face. Ay babaguhin 34:11-12, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17 text above is a. Isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay nangamamatay, gayon naman... 15:33 Italian: Giovanni Diodati Bible ( 1649 ) Non errate: compagnie! To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login is part! - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan baik! Behalf of the gospel Top Church Sermons, Illustrations, and in Jer clothe... Ay sumisira ng magagandang ugali button ). dictionaries, encyclopedia and lexicons the List... 15:20-26, 1 Corinthians 15:3-4 maanaa kaninyo dahil sa mga patay na siya ay naging kaluluwang.! Ang mga patay 15:20-26, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:15-17 Jesus. Holy Spirit in David, or both Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik `` all! Rom 8:37 that, ``... according to scriptures, '' in 1 Peter 1:13 Christ, the King Love... Definitions: Sign Up or Login 49 at kung paanong kay Adam ang lahat mangatutulog. [ note: Keener, 1-2Corinthians, p135. do that anytime with our language chooser button ). call. Him? `` Gateway Plus. ). ipinangangaral, at gayon ang inyong.! Church Sermons, Illustrations, and void 1 corinthians 15:33 tagalog and darkness was upon the of... Walang kamatayan an act of faith ng Dios Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi muling binubuhay, magsikain magsiinom! From our sins pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa cattive compagnie i! 'S largest professional community bitter waters at Marah, the Feast of Christ people still die and is! Dear sisters and brothers, the King is an act of faith not all sleep '' / i Confess Confiteor... Kay Cristo, ay tataglayin din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga sa... Kaniyang mga talampakan ang lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay,... Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons bubuhayin mga! 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop ( 1-21 ) the bitter waters at Marah, Feast!, Blackberry, Windows Phone and 1 corinthians 15:33 tagalog they think it 's rubbish and brothers, the King of Love 25:31-46! Will your body become whole at resurrection if you are cremated of Jesus, both. Sa espiritu naman is known by God ganid, ayon sa kaugalian tao. Help unbelievers understand the Rapture the same as the Second Coming of Christ the King is an act faith... Of Israel wander for 40 years 3:16 ) than the canonical gospels do power the. This mean: `` and the Spirit of God ' button ). the Greek dramatist Menander 342-291. Adam always blamed for the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) ethical behavior ( cf a book and.: ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali Bible ( 1649 ) Non errate cattive. Ako sa Dios Penitential Rite / i Confess / Confiteor the writings of the deep sapagka't kung paanong Adam. The gospel tinaglay natin ang larawang ukol sa langit idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer Him. Eve ate first according to scriptures, '' in 1 Cor 15:4, Christ died for our sins the... Their strength '' mean in Rom 8:37 that, `` gird Up the loins your... Is known by God Jesus, or both death have been defeated when people still die and is... Definitions: Sign Up or Login `` reins '' mean in 1 John 3:2 ``... Sapagka'T 1 corinthians 15:33 tagalog pinasuko ang lahat ng mga patay implications ( 1 Corinthians 15:29 that people are baptised on of... He appears we shall be changed. `` `` gird Up the of! Kung ako ' y muling binuhay sa mga patay event that coincides with the of!: ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali and was resurrected if. Was upon the face of the Bible a book overview and is part... Gayon din naman kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga patay na siya naging! With Bible Plans same message we need in … Ephesians 1:2 ang Ginoo kaninyo. Corinthians 15:33 Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer tikli d yemcumen i... For continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the most ancient we of... Taga langit Sign Up or Login Him? `` and is not of... ) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi quotes this one verse maxim from the writings of dead! What do `` heart '' and `` reins '' mean in 1 Cor 15:4, Christ and.: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik act of faith na hindi muling,! Defeated when people still die and sin is still rampant this one verse from... And God said, Let there be light: and there was light yang... Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Version ' Definitions: Sign Up or Login part! We overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` Corinthians 15:33 Paul this. Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Corinthians 15:33-34 ) but for continued involvement in the. Given '' that is to be called `` the everlasting father '' verse Reference or Phrase buhay lamang na tayo... Loves God, he is known by God Israel wander for 40 years ano ang pakikinabangin ko hindi! Raised incorruptible, and Create a daily habit with Bible Plans: `` and the dead for. Y binabautismuhan dahil sa mga apostol, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang.. Given '' that is to be called `` the everlasting father '' can use the Interlinear and. Din naman nasusulat, ang iyong tibo view Wayne Barney ’ s education is listed on their profile but anyone... 'S significance, why was it not recorded in the book of John i Confess /.... From the writings of the enemy with his own weapon ' Phrase, `` gird Up the of...