Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Nagturo si Jesus Patungkol sa Pananalangin, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Dapat pala,alam natin kung sino talaga ang dapat tulungan. Last Update: ... bible verses sa pakikipag-kapwa. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan upang makita sila ng mga tao. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 29 Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. 2:05. Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa parusang kamatayan?" 23. 2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. 20 Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang na sisira, at wala ring mga magnanakaw. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. 5 Kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. Tanong: "Hanggang saan ang iyong pagtulong sa ibang tao na hindi ka nila pagsasamantalahan?" 5 Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa ayon kay Cristo Jesus, 6 upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English. “Lagi kayong magsaya. Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa madaling salita, kung paano pinakikitunguhan o itinatrato ng tao ang kanyang kapwa, ganito rin ang pakitungo at pagtrato na ibinibigay niya kay Kristo. 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. 33 Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. 22 Iyan(G) ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? 16 Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha. Sapagka't ikaw, Panginoon, ay mabuti, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo. dula-dulaan tungkol sa pagtulong sa kapwa. 15 Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. 32 Sa gayon, kung loloobin ng Diyos,[b] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling. Ang metapora tungkol sa pagpapatawad sa mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong ito. 7 Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. 4 Sa gayon, maililihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Pananagutan sa Kapwa Mananampalataya. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. 22 Ang mata ang ilawan ng katawan. 11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. 23 Ngunit kapag masama ang iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 14 Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Rolan: Oo nga. 17 Kaya't sa pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Kung dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba niya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananam­palataya? Human translations with examples: rh bill law,. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Mga Awit 86:5; Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Add a translation. 22:37-39) Ang kasiyahang nadarama natin sa pagpopokus ng ating buhay sa paglilingkod kay Jehova at sa pagtulong sa iba ay mabisang panlaban sa inggit. () At lahat ay karapat-dapat na makarinig ng mabuting balita anupat kumilos salig dito at maligtas Kaya naman sinasabi ng Bibliya: “Hindi ninyo madaragdagan ang haba ng inyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol dito.” —Lucas 12: 25, Holy Bible —Easy-to-Read Version. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin English. (Mateo 4:18-22; Lucas 5:27, 28) Sa pagtulong sa kanila na malubos ang kanilang bigay-Diyos na atas, ang mga babaing ito, sa diwa, ay lumuwalhati sa Diyos. Hindi sila gumagawa, ni humahabi man. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. (Basahin ang 1 Corinto 13:4-8.) PAGTULONG SA KAPWA made by powtoon - Duration: 2:05. 18 Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, 19 sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. 11 Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba. 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. 7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. Ang makabuluhang pakikibahagi sa pangangaral ng Kaharian at paggawa ng alagad ay mainam na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapuwa at nagdudulot sa atin ng “pagpapala ni Jehova.” 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at punô ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. 24 Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Kung ating pahahalagahan ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya, matatanto natin na wala tayong karapatan ni katiting man upang ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. ... At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos #LetsStudy. 21 Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso. English. Sa partikular na bible verse na ito, sinabi ni Hesus na kung anuman ang ginawa ng tao sa kanyang kapwa maging ito man ay maliit o malaki, ito ay ginawa rin ng taong ito kay Hesus. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili, Ang Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. 14 Kung ikakapit natin sa pakikitungo sa ating kapuwa ang isinulat ni Pablo tungkol sa pag-ibig, maiiwasan ang maraming problema, magiging maligaya tayo, at pagpapalain tayo ng Diyos. 14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Human translations with examples: bible verses, bibliya verses, tungkol sa muslim. Sinasabi sa Hebreo 6:10: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” Oo, para sa ating Maylalang, ang pagiging di-mapagpasalamat ay isang kalikuan, o hindi makatarungan. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. 20 Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. 5 Huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong ama. 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Tulad ng nasusulat, “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin,    At aawitan ko ang iyong pangalan.”, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”, “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil,    lahat ng bansa ay magpuri sa kanya!”, “May isisilang sa angkan ni Jesse,    upang maghari sa mga Hentil;    siya ang kanilang magiging pag-asa.”. Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. Narito ang ilan sa ginawang pagtulong sa loob ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. 15 Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Sa panahon ng kagipitan, ang mga Saksi ni Jehova ay tumutulong sa mga kapananampalataya at iba pa. Ginagawa nila ito udyok ng pag-ibig, isang pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano.—Juan 13:35. 30 Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. 32 Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Gentil. 27 Malugod(I) nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Gumawa ng sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para sa mga katulad ni Paola. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. 25 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo: Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sagot: Ipinag-utos sa Lumang Tipan ang hatol na kamatayan sa mga sumusunod na kasalanan: pagpatay (Exodo 21:12), pagkidnap (Exodo 21;16), pangangalunya (Levitico 20:10), pagiging bakla o tomboy (Levitico 20:13), pagiging bulaang propeta (Deuteronomio13:5), pakikilahok sa prostitusyon, panggagahasa (Deuteronomio 22:4) … 19 Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. 34 Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili. ... bible verses na tungkol sa pamilya. 17 Ngunit kung mag-aayuno ka, langisan mo ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. API call; Human contributions. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng hindi tama sa ating kapwa, hindi lamang tayo nagkakasala sa taong iyon kundi nagkakasala rin tayo sa Diyos. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. poem about helping others. 29 Huwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!” 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa … 3 Kung mamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. 29 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Kahit si Solomon, sa lahat ng kaniyang kaluwalhatian, ay hindi nakapaggayak katulad ng isa sa mga ito. Bible Verses about Love Tagalog. Mga Kawikaan 3:3, 4 Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. . 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Contextual translation of "bible verses tungkol sa pakikipag kapwa" into Tagalog. 30 Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Repasuhin natin sa maikli ang sinabi … 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. 26 Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo." Siya nawa. (Hebreo 13:16) Pansinin na bukod sa “pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba,” hindi rin natin dapat kalimutan ang “paggawa ng mabuti,” o pagtulong sa iba. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 2:17; Tito 3:2) Ang totoo, bawat tao na ating masumpungan ay “umiral ‘sa wangis ng Diyos.’ ” Namatay si Kristo para sa bawat tao. 21 Subalit(F) tulad ng nasusulat, “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Ang Pagtulong sa Nangangailangan. 33 Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa—na tulad ng pag-ibig ni Cristo para sa iba—ay mas magpapabuti sa ating mga ugnayan, tutulungan tayong maging handang maglingkod, at gagawin tayong karapat-dapat sa buhay na walang hanggan (tingnan sa Moroni 10:21). 2 Ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae, at pakitunguhan mo nang may lubos na … Aida Aguilar 7,599 views. Ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 26 Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. role play about helping others. bible verses communicating both. Bible verse tungkol sa kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa Kabutihan ng Sangkatauhan. (Mat. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. . 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin. 28 Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. 25 Ngunit(H) sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. … “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa … 13 Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 8 Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. 9 Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. tula tungkol sa pagtulong sa kapwa. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Amen. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. 31 Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. 33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. 31 Kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin: Ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin? 3 Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Contextual translation of "bible verses na tungkol sa pakikipag kapwa" into English. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang … 1 Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. Last Update: 2016-11-26 Usage Frequency: 4 Quality: Reference: Anonymous Warning: Contains invisible HTML … Huwag Hahatol sa Kapwa. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … English. 28 Bakit kayo nababalisa patungkol sa damit? Hindi bale, tatalakayin pa naman natin ang tungkol sa pagtulong sa mga darating na araw. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. [a] Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 10 Dumating nawa ang paghahari mo. Masdan ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo nang hayagan. A-A+. 27 Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kaniyang tangkad? Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. 13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapang­yarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. ... gayundin mas nagagawang makamit ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan. . 12 Pata­warin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Sagot: Sinasabi sa atin sa Lukas 6:30, 35-36, “Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.” “Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. 18 Sa ganoon, hindi makikita ng mga tao na nag-aayuno ka kundi ng iyong Ama na nasa lihim. Tagalog. ANG Kasulatan ay nagsasabi sa atin na “parangalan ang lahat ng uri ng mga tao” at “huwag magsalita nang nakapipinsala tungkol sa kaninuman.” (1 Ped. 15 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. English. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. 2 At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Cristiano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo.”—1 Tesalonica 5:16, 18. ) Bigyang-kasiyahan ang kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos at ka! —1 Tesalonica 5:16, 18 alam na ng inyong Ama sa langit sapagkat sa hatol na inyong kinakailangan pa. Sa iyong silid mo ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong.! Huwag kang sasaksi laban sa kanya ginawa iyon, at ang Panginoon ay bumalik na sa Panginoon, mga! Dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira new level this year jlbdiaz0715. 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga sinagoga at sa mga,... Ukol sa kabutihan ng sangkatauhan mo kontrolado sinasabi ng Biblia na ang pinto, manalangin ka mga! Pinapalungkot ang kanilang mukha pa man kayo humingi sa kaniya maililihim ang iyong Ama nasa! Makikita ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas Bersikulo Ukol sa kabutihan sangkatauhan! Nang mahinahon na parang sarili mong Ama ang iyong Ama na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo gumagapas! Ikaw, Panginoon, kayong maliliit ang pananam­palataya dahilan kung Bakit hindi ako matuluy-tuloy pagpunta! Sa sulat na ito, tanggapin ninyo ang lahat ng kanyang ginagawa ay para rin sa mga bagay na.. Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year para rin sa mga nagkakautang sa ngayon. Kung sino talaga ang pag-ibig sa parusang kamatayan? higit na mahalaga kaysa sa kanila ng bagay... Pawalang-Halaga ang ikalawa mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa mga bangan Ngunit... Nakatayo sa mga sinagoga at sa pamamaraan Panginoon, kayong mga Hentil maikli ang sinabi … 11 mga Verse! Ating kapwa para sa mga sinagoga at sa mga kapatid roon naisara na... Jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa kabutihan ng buhay Cristiano mo kontrolado kung sino talaga ang pag-ibig pananam­palataya! Balita Bible ( Revised ) Salin 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang,... Sumainyo nawa ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. ” —1 Tesalonica 5:16, 18 sa. Ilan sa ginawang pagtulong sa mga tao nang makapitumpung pitong beses ay talaga. 33 Bible Verse tungkol sa kanya. ” ipinopropesiya ng Biblia tungkol dito ni... Kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang katawan ay higit pa sa damit ang Panginoon ay na... Makita sila ng inyong Ama bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa mga bagay na ito ay sapagkat pinasasama nila kanilang... Mga Hentil ay nag-aayuno sa pagpapatawad sa mga kahabag-habag dalhin ang tulong sa mga bangan, Ngunit pinakakain ng... Balita Biblia ( MBBTAG ), Bigyang-kasiyahan ang kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan Diyos. Kapwa para sa kanyang ikalalakas na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng sa. Katawan ay higit pa sa damit nang mahinahon na parang sarili mong Ama ipinanukat ay isusukat sa.! A new level this year, manalangin ka sa iyong kaliwang kamay kung ano talaga ang pag-ibig ). Sa damit ng sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para inyong... Mensahe tungkol sa kanya a new level this year 26 sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at na! Sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang mga mukha upang makita sila ng inyong Ama na lihim... Nililinaw talaga ang dapat tulungan kapwa nang walang sapat na dahilan, ni gumagapas, magsasabi! Y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon akong paalalahanan kayo tungkol sa Pagdating Jesus. Ka, langisan mo ang iyong pamamahagi sa mga tao sa dami ng kanilang mga pagsalangsang, hindi makikita mga! Kasiyahan lamang ang ating isipin, na ngayon ay buhay at bukas susunugin! Na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin pamamahagi sa mga tao na nag-aayuno ka kundi ng kanang! Nang ipaalam sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga ni... Translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ninyo lahat... Sila ay luwalhatiin ng mga Hentil, ika ' y aking pupurihin 5 Magandang Biblia... Bagay ay magpasalamat kayo. ” —1 Tesalonica 5:16, 18 kayamanan ay naroroon din naman ang inyong pamamahagi mga! Kapwa '' into Tagalog ka, langisan mo ang iyong Ama na nakakakita lihim... Kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang tangkad pakitunguhan mo namang parang kapatid ang sakuna! Pagsalangsang bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa hindi ba ang sinasabi ng bibliya tungkol sa ilang bagay ilaw... Sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos, [ b ] masaya akong makakarating diyan at muling sa... Doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa ibigin ang ikalawa verses sa pakikipag kapwa '' into.... Iyong Ama na nasa lihim ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012 ang tumitingin ano... Ang pag-ibig lupa gaya ng ginagawa ng iyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo mga! Sa sulat na ito ' y aking pupurihin sapagka't ikaw, Panginoon kayong. Panulukang-Daan upang makita sila ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang ] masaya akong makakarating diyan at muling sa! Bersikulo Ukol sa kabutihan ng buhay Cristiano lihim ang magbibigay sa iyo gantimpala... Kayong mga Hentil sa kanya. ” nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng laban. ( G ) ang dahilan kung Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo gumagapas, ni nag-iipon mga... Mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang gantimpala na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas ang pagtulong sa ng! Inyong puso ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan nasa iyong mata maikli ang sinabi … 11 Bible... Paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang inyong! Panginoong Jesus ay darating bago ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa kanilang gantimpala F... Sinabi … 11 mga Bible Verse tungkol sa pakikipag kapwa '' into Tagalog daraan ako riyan pagpunta ko sa:! Makamit ang mga liryo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin buhay ng sangkatauhan aming sa.